MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Mobilpolitik

På Tarup Skole tillader vi, at eleverne må medbringe mobiltelefoner.  Vi er opmærksomme på, at forældre kan opfatte mobiltelefonen som en livline, som barnet nemt kan bruge, hvis der sker noget, eller hvis en forælder har brug for at få fat i sit barn. Vi ved, at børn kan have brug for deres mobiltelefoner efter skole- eller SFO-tid, enten fordi de skal gå alene hjem, være alene hjemme et stykke tid eller gå hjem sammen med andre børn. Vi anbefaler, at I som forældre taler med jeres barn om mobiltelefonbrug, herunder formål, etik og sprog. Ved brug af mobiltelefonen på skolen, forventer vi, at eleverne udviser god opførsel. Det indebærer, at mobiltelefonen ikke bruges til at mobbe eller på anden måde genere andre. Det er ikke tilladt at fotografere, filme eller lydoptage andre personer uden deres vidende og accept. 
 
Mobiltelefonen i skoletiden

• I undervisningstiden skal mobiltelefonen ligge i tasken eller i et aflåst skab og være på lydløs og uden vibration.

• I indskolingen

0.-3. årgang, er det ikke tilladt at bruge mobiltelefonen i frikvartererne.

• På mellemtrinet

4.-6. årgang, aftales brug af mobiltelefon i frikvartererne årgangsvis med udgangspunkt i minimum ét mobilfrit frikvarter dagligt.

• I udskolingen

7.-9. årgang, aftales brug af mobiltelefon i frikvartererne i årgangsteamene.

• Eleverne må ikke ringe hjem vedr. forhold i skolen uden forudgående aftale med en af skolens ansatte. Sker dette alligevel, forventer vi, at man som forælder altid beder barnet om at ordne situationen med skolens voksne.

• Skolen kontakter forældrene, hvis der opstår situationer eller sygdom, der kræver forældrenes indsats eller involvering.

• Hvis det er nødvendigt for forældre at komme i kontakt med deres børn i skoletiden, skal der ringes til skolens kontor.

• Ved overtrædelse af skolens principper for brug af mobiltelefon afleveres mobiltelefonen på skolens kontor, hvor den opbevares til skoledagen er slut. Ved gentagne overtrædelser af skolens principper for brug af mobiltelefon kontaktes forældrene. 
 
Mobiltelefonen som undervisningsredskab

• Hvis mobiltelefonen indgår i undervisningen, er det underviseren, der fastsætter reglerne herfor. 
 
Mobiltelefon i SFO-tiden

• SFO’en er mobiltelefonfri for Forårs-SFO-3. årgang mandag til torsdag. Om fredagen må der spilles på mobiltelefonerne. Børnene på 3. årgang må desuden bruge mobiltelefonerne til at høre musik på.

• SFO2 er mobiltelefonfri tirsdag og fredag.

• Hvis børnene har brug for at ringe til deres forældre, fx i forbindelse med legeaftaler, skal de spørge en voksen først. Børnene kan benytte SFO’ens telefon eller egen mobiltelefon.

• Hvis det er nødvendigt for forældre at komme i kontakt med deres børn i SFO-tiden, skal der ringes til SFO eller SFO2.

• SFO’en kontakter forældrene, hvis der opstår situationer eller sygdom, der kræver forældrenes indsats eller involvering. 
 
Skolen kan ikke gøres ansvarlig for ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner. 
 
Principperne er vedtaget i skolebestyrelsen den 6. november 2017. Der føres tilsyn én gang årligt.  Der er ført tilsyn med principperne 8/11-18, principperne fortsætter i sin nuværende form.