MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Elevfravær

I Odense Kommune er der stort fokus på elevfravær. Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt det enkelte barn klarer sig fagligt og socialt. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele klassen fungerer – både fagligt og socialt. Ud fra en kommunal strategi om tidlig indsats har Tarup Skole opmærksomhed på begyndende og bekymrende fravær. Jo tidligere indsats, jo større mulighed for at skabe forandring. 
 
Tarup Skole er en skole for alle, som med fokus på kerneopgaven, på alle niveauer, styrker engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. På Tarup Skole vil vi arbejde for, at alle elever er glade for at komme i skole hver dag. Samtidig skal skolen være et sted, hvor eleverne udvikler de nødvendige faglige kompetencer, så de bliver så dygtige, som de kan.  
 
Det er forældrenes ansvar, at deres barn/børn kommer i skole. Vi er opmærksomme på, at elever kan blive syge på forskellig vis, der gør, at de ikke kan holde til at komme i skole, og derfor må blive hjemme. Men fravær skal begrundes, og det er forældrenes ansvar, at dette bliver gjort. 
 
Forskellige former for fravær 
 

Når skoledagen starter indtaster og registrerer læreren/pædagogen elevernes fremmøde, og her findes forskellige kategorier af fravær: 
 
• Lovligt fravær er, hvor eleven ikke kan komme i skole på grund af sygdom, lægebesøg m.v. under forældrenes ansvar. Det kan dreje sig om hele eller halve dage. 
 
Hvis der er tale om længere tid sygdom, skal skolen altid underrettes. 
 
• Ekstraordinært fravær er, hvor forældrene beder deres barn fri til familiemæssige gøremål, som fest, rejser og andre særlige begivenheder. Dette kan kun bevilliges, såfremt eleven ikke har bekymrende fravær (10% eller derover indenfor de seneste 200 skoledage). Ellers vil det blive registreret som bekymrende ulovligt fravær. 
 
• Ulovligt fravær er, hvor eleven har været væk fra skolen uden, at forældrene har taget ansvaret for fraværet med en besked/underskrift 
 
• Bekymrende ulovligt fravær er, hvor eleven gennem længere tid har haft et stort fravær ud over det almindelige, og hvor det ikke er lykkedes for forældre og skole at rette op på dette 
 
 
 Når forældre anmoder om ekstraordinær fritagelse 
 
Ønsker forældre at anmode om skolefri for deres børn, skal dette ske til klassens hovedlærere via kontaktbog/besked på Intra, når det drejer sig om 1-2 dage. Når der bedes om ekstraordinært fri, er undervisningsforpligtelsen forældrenes ansvar.  
 
For fritagelse, der ligger ud over dette, skal der rettes henvendelse til den leder, der har med jeres barns afdeling at gøre: 
 
Indskoling: afdelingsleder Stine Black (0.-3. kl.)

Mellemtrin: souschef Christin Wichman (4.-6. kl.)

Udskoling: skoleleder Kathrine Vestergaard Dahl (7.-9. kl.) 
 
Det er forældrenes ansvar, når de beder deres børn fri for skole. Der vil normalt ikke være problemer forbundet hermed, da det oftest drejer sig om max. 1 uge, og det vil blive takseret som ekstraordinært fravær. 
 
Når der er tale om en anmodning om fritagelse for børn, der i forvejen har et for stort fravær, vil dette ikke blive godkendt af skolen. Hvis forældrene alligevel holder deres børn hjemme, bliver det takseret som ulovligt/bekymrende fravær. Dette kan i særlige tilfælde medføre en underretning til de sociale myndigheder. 
 
Det gennemsnitlige fravær for elever i Odense Kommune er på 11 dage på et skoleår. Dette bruger vi som rettesnor også for Tarup Skole. Hvis en elev har et registreret fravær, der ligger over de 11 fraværsdage arbejdes der efter følgende procedure: 
 
• Ved bekymrende fravær kontaktes hjemmet af en af klassens lærere/pædagoger for at kortlægge årsagen til fraværet. Der samarbejdes om at få lavet en handleplan, så fraværet nedbringes 
 
• Fortsætter fraværet indkaldes forældrene og eleven til møde på skolen om problemstillingen. Der udarbejdes en handleplan på mødet, der skal rette op på det store fravær. Der kan sættes særlige indsatser i gang på skolen eller i hjemmet for at nå dette mål. 
 
• Fortsætter fraværet indkaldes forældre/elev til et netværksmøde på skolen, med klassens lærere, skolens ledelse, sagsbehandler og evt. andre relevante samarbejdspartnere. Her gennemgås og justeres handleplanen til. Desuden følges der op på evt. særlige tiltag. Udfaldet af et sådant møde kan føre til en underretning til de sociale myndigheder.