MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Den årlige nationale trivselsundersøgelse viser at elevtrivslen er høj på Tarup Skole. Skolens værdigrundlag er med til at fremme trivslen på Tarup Skole ved at give anvisninger på, hvordan værdierne omsættes til praksis. Trivsel er, når man befinder sig i et miljø, der er præget af glæde og tryghed og et stærkt fællesskab. Vi tager udgangspunkt i skolens værdier, når vi forebygger og løser konflikter. Konflikter er et udtryk for, at to eller flere personers modstridende interesser eller behov støder sammen. Konflikter er en del af hverdagen i et fællesskab og håndteringen af konflikter er del af den enkeltes dannelse. Vi skal være i dialog for at kunne løse konflikter og tidlig dialog forebygger, at konflikter optrappes.  
 
Vi fremmer trivslen gennem bl.a. følgende tiltag:

• Brug af inklusionsvejledere i det forebyggende, foregribende og indgribende arbejde med elevernes trivsel.

• Tværfagligt samarbejde: Lærere, pædagoger, skolepsykologer, UUO-vejledere, familierådgivere, socialrådgivere, ergoterapeuter m.fl.

• Årgangssamarbejde.

• Trivselsundervisning.

• Undervisning i netetik.

• Underviserne anvender klasseledelse. • Klasseaftaler.

• Lejrskoler og skolerejser.

• Elevsamtaler.

• Udeskole og udflugter.

• Fælles arrangementer.

• Holddeling.

• Trivselsundersøgelser.

• Årlig konference om elevtrivsel på baggrund af klasseobservationer. 
 
Forældreforeningen støtter op om skolens fællesskaber gennem økonomisk støtte til skolens arrangementer.
 
Handleplan i tilfælde af mobning 
Skolens antimobbestrategi skal bruges, når/hvis en elev bliver mobbet. Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller ekskluderes fra et socialt fællesskab. Mobning kan være fysisk, psykisk eller digital. 
 
Når der vurderes, at der finder mobning sted skal ledelsen informeres. • Lærere, pædagoger og forældre til de implicerede børn orienteres. • Klassen orienteres, hvis det skønnes relevant. • Klassens forældregruppe orienteres, hvis det skønnes relevant. • De implicerede parter udarbejder en handleplan med konkrete aftaler. • Der følges op på handleplanen efter behov. 
 
 
Vedtaget af Skolebestyrelsen 31.08.2017