MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Om skolebestyrelsen

En skolebestyrelse repræsenterer alle skolens parter og spiller en væsentlig rolle i henhold til folkeskoleloven. Vi er organet, der fastlægger overordnede strategier, mål og retningslinjer for Tarup Skole i form af principper, værdiregelsæt, vedtagelse af budget med videre. Det er også os, der fungerer som bindeled mellem skolen og elevernes forældre. Yderligere er det en del af skolebestyrelsens arbejde, når der skal peges på en ny skoleleder, ligesom at vi også tit er repræsenteret ved ansættelse af nye medarbejdere. Alt i alt er samarbejdet mellem os og Tarup Skoles skoleledelse af stor betydning for skolens funktion.

Vores fornemme opgave udøver vi til møder, hvor beslutninger træffes på tværs af bordet. Møderne foregår for lukkede døre og er kun for bestyrelsesmedlemmer. Ind imellem kan vi dog invitere en fagperson med specialviden inden for et tema, som vi ønsker debatteret. Årsagen til de lukkede møder er simpel. Som medlem må vi ikke referere, hvad de andre medlemmer har sagt eller stemt på mødet. Men dagsordenen og beslutninger er naturligvis offentligt tilgængelige.

Overordnet set er skolebestyrelsens arbejdsopgaver: Tilsyn med skolen

Indflydelse på skolen via udformning af principper for skolen Træffer beslutninger vedr. skolens udviklingsplaner, budget og værdiregelsæt Forslag, indstillinger, udtaleret

Vores arbejde

De bærende værdier for Tarup Skole er engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. Det er værdier skolebestyrelsen bakker op omkring og benytter os af i det arbejde, vi udfører.

Vi har eksempelvis brugt vores indflydelse på at bevare lejrskole i 3. og 5. klasse samt skolerejse i 9. klasse.

Vi søger af og til fondsmidler, som eksempelvis udmøntede sig i, at skolens afdeling på Østrupvej fik en ny legeplads i 2014.

Vi har kontakt til politikerne i Odense Kommune og benytter os gerne af vores udtaleret over for kommunen, ligesom at vi også gerne indgår i konstruktiv dialog med politikerne. Det kunne fx være vedrørende trafikken omkring skolen.

Mød medlemmerne

Bliv hørt! Vi er dit talerør!

Mange forældre vil gerne have indflydelse på deres barns skolegang. Det kan alle få igennem skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er ikke kun for de forældre, der stiller op til valg. Den er for alle, og forældrevalgte medlemmer repræsenterer alle forældre. Så hvis du har et punkt, du ønsker bliver taget op på bestyrelsesmøderne, så tag endelig fat i os.

Forretningsorden

På Tarup Skole afholdes skolebestyrelsesvalg hvert 2. år, og forældrerepræsentanter vælges for 4 år ad gangen. Flere informationer kan læses i ”Styrelsesvedtægter for Odense Kommune”, hvor den generelle forretningsorden for skolen også står beskrevet:

”Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen".

Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkt(er) til dagsorden. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Formanden udarbejder dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt - forinden eller samtidig med - mødeindkaldelsen underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede forældrevalgte medlemmer er til stede. ”

 

SB september 2015